Posició anatòmica

Per a poder situar-nos en qualsevol punt del cos humà es necessiten una sèrie de guies. El cos humà no és un element estàtic i per a situar qualsevol de les seves parts hem d'utilitzar un llenguatge homogeni i una posició estàtica estandarditzada que ens permeti situar-nos. D´aquí, la importància de la denominada posició anatòmica; en aquesta, l'individu se suposa que està situat davant de nosaltres tot mirant cap endavant a l'infinit, els membres inferiors junts, amb els peus paral·lels, i els membres superiors penjant als costats del cos amb els palmells de les mans orientats cap a l'observador, cap endavant.

La posició anatòmica no només serveix per a les descripcions estàtiques sinó que també és el punt de partida per al moviments que realitzen les diferents parts del cos.

Sobre aquesta posició anatòmica s’apliquen una sèrie d'eixos i plans que ens permeten l'orientació tridimensional.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Àlex Merí - Tots els drets reservats - Contactar